Regulamin

1. Postanowienia ogólne.

1.1 Niniejszy regulamin określa warunki dokonywania zakupów towarów / usług na stronie internetowej www.cdprint.pl, które w indywidualnych
      przypadkach podlegają pisemnym negocjacjom;

1.2 W celu uniknięcia błędów podczas korzystania z usług naszego sklepu oraz składania zamówień, niezbędne jest korzystanie z jednej z
      następujących przeglądarek internetowych: Google Chrome, Internet Explorer,  Opera, Mozifla Firefox lub Safari;

1.3 Sprzedawcą jest firma Wydawnictwo EKB z siedzibą  w Starogardzie Gdańskim, ul. Ryszarda Rebelki 7  NIP 592-147-95-08  REGON 192532311;

1.4 Podane w ofercie ceny, są cenami netto w walucie polskiej.

2. Zakupy, płatności i dostawa.

2.1 Wszystkie zamówienia w naszym sklepie są zamówieniami z obowiązkiem zapłaty.

2.2 Zgodnie z art. 535 kodeksu cywilnego sprzedający zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy i wydać mu rzecz, a kupujący
      zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić sprzedawcy cenę;

2.3 Sprzedawca umożliwia sprawdzenie towaru, oraz odbiór osobisty w filii w Starogardzie Gd. ul. R. Rebelki  w godzinach 8.00 - 16.00;

2.4 Klient dokonujący zakupu na odległość, który życzy sobie dostawę towaru za pośrednictwem kuriera lub Poczty Polskiej po złożeniu
      oferty proszony jest o niezwłoczne przesłanie na adres e-mail:
      - dane do wysyłki,
      - wybór płatności (pobranie lub przelew),
      - wybór kuriera lub Urzędu Pocztowego

     koszt dostawy:
     a) za pobraniem 25,00 zł netto + 23% VAT
     b) przedpłata na konto 20,00 zł netto + VAT 23%

     - telefon kontaktowy, który na życzenie klienta będzie przekazany kurierowi do kontaktu przed dostawą,
     - ewentualne żądanie faktury VAT wraz z danymi do faktury (w przeciwnym razie zostanie wystawiony paragon fiskalny);

     Każdy klient wybierający sposób zapłaty przedpłatę na konto powinien w terminie 7 dni dokonać przelewu na konto wskazane na fakturze, fakturze proforma lub na zamówieniu.

2.5 Każdy towar staramy się wysłać w terminie do 7 dni roboczych od dnia zaksięgowania wpłaty na naszym koncie lub wybraniu płatności za pobraniem i otrzymaniu pełnych
      danych do wysyłki – zgodnie z obowiązującymi normami prawnymi dostawa będzie niezwłoczna i nastąpi nie później niż do 14 dni;

2.6 Każda przesyłka jest starannie pakowana i zabezpieczona, jednak prosimy aby jej stan sprawdzić w chwili odbioru przy kurierze, a ewentualne uszkodzenie towaru
      prosimy zgłosić dostawcy, który jest zobowiązany spisać odpowiedni protokół zgłoszenia – prosimy o niezwłoczne zgłaszanie sprzedawcy wszelkich wad;

3. Odstąpienie od umowy.

3.1  Każdemu klientowi, który dokonał zakupu w celu nie związanym bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową przysługują prawa i obowiązki, o których mowa w
       Ustawie z dnia 2 marca 2000 r.  o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpiecznych, jak również w
       Ustawie z dnia 27 lipca 2007 r. o szczególnych warunkach sprzedaży i zmianach w kodeksie cywilnym;

3.2  Konsument, który zawarł umowę poza lokalem przedsiębiorstwa (na odległość), może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w
       terminie czternastu dni od zawarcia umowy (chyba, że zachodzą okoliczności wyłączające możliwość    odstąpienia zgodnie z obowiązującymi normami prawnymi). Do
       zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem;

3.3 W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie
      niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni. Jeżeli konsument
      dokonał jakichkolwiek przedpłat, należą się od nich odsetki ustawowe od daty dokonania przedpłaty;

3.4 Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek nadanych „za pobraniem”

3.5 Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 2 marca 2000 r.  o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpiecznych
      przepisów o umowach zawieranych z konsumentami poza lokalem przedsiębiorstwa nie stosuje się do umów:

        1) o charakterze ciągłym lub okresowym, zawieranych na podstawie oferty sprzedaży lub przez odwołanie się do ogłoszeń, reklam, cenników i innych informacji skierowanych
            do ogółu albo do poszczególnych osób, jeżeli konsument mógł uprzednio zapoznać się z treścią otrzymanej oferty lub informacji pod nieobecność drugiej strony umowy,
            a zarazem w tej ofercie lub informacji, jak i w umowie zastrzeżono prawo konsumenta do odstąpienia od umowy w terminie dziesięciu dni od dnia jej zawarcia,
        2) sprzedaży artykułów spożywczych dostarczanych okresowo przez sprzedawcę do miejsca zamieszkania konsumenta,
        3) powszechnie zawieranych w drobnych bieżących sprawach życia codziennego, o wartości przedmiotu umowy do równowartości 10 EURO,
        4) o prace budowlane,
        5) dotyczących nieruchomości, z wyłączeniem usług remontowych;
 
3.6 W myśl art. 10 ust. 3 ustaw z dnia 2 marca 2000 r.  o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpiecznych
      prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach:

        1) świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa w art. 7 ust. 1,
        2) dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania,
        3) umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym,
        4) świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,
        5) świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu,
        6) dostarczania prasy,
        7) usług w zakresie gier hazardowych;

3.7 Sprzedawca przestrzega również przepisów kodeksu cywilnego oraz innych Ustaw.

4. Reklamacja

4.1 Reklamację w formie pisemnej prosimy zgłaszać na adres Wydawnictwo EKB ul. R. Rebelki 7, 83-200 Starogard Gd.
4.2 W zgłoszeniu reklamacyjnym prosimy określić, czy reklamacja opiera się na podstawie Ustawy  
      konsumenckiej, czy na podstawie rękojmi, czy korzystając z gwarancji, a ponadto prosimy o opisanie:   
      -    zgłoszenie wady (usterki),
      -    roszczenie,
      -    dane, na które ma zostać wysłana odpowiedź (oczywiście jeżeli klient chce zachować formę wysyłkową);
4.3 Do każdej reklamacji ustosunkujemy się w terminie 14 dni;
4.4 Gwarancją są objęte te oferty, w których treści sprzedawca wyraźnie zaznaczył iż dana oferta jest objętą gwarancją, co nie ma wpływu (nie ogranicza) na pozostałe prawa
       każdego klienta.
4.5 Jedyną podstawą reklamacji kolorystyki prac drukowanych kolorami CMYK jest odbitka kolorystyczna typu cromalin lub inny wzór kolorystyczny.

5. Poufność i ochrona prywatności.

5.1 Firma Wydawnictwo EKB jest właścicielem wszelkich zdjęć i opisów zamieszczonych w naszych ofertach, dlatego zabrania się ich kopiowania bez uprzedniej zgody;
5.2 Wszelkie dane uzyskane od kupującego będą wykorzystane wyłącznie do celu realizacji zamówienia, a  każdy klient ma prawo do ich wglądu.

6. Obowiązki w zakresie informowania o zużyciu energii przez produkty wykorzystujące energię

6.1  Sprzedawca spełnia wymogi ustawy z dnia 14 września 2012 r. o obowiązkach w zakresie informowania o zużyciu energii przez produkty wykorzystujące
       energię (Dz. U. z 2012 r. poz. 1203);
6.2  Obowiązkami ujętymi w ww. ustawie nie są objęte produkty używane, toteż wykonanie przedmiotowych powinności odnosi się tylko do nowego sprzętu;
6.3  Zgodnie z art. 4 ust. 1 wspomnianej ustawy dostawca jest obowiązany do:
       1) dołączenia do produktu wykorzystującego energię, wprowadzanego do obrotu lub oddawanego do użytku, etykiety i karty sporządzonych w języku polskim;
       2) dołączenia karty do wszelkich broszur lub innej dokumentacji dostarczanej wraz z produktem wykorzystującym energię;
       3) umieszczenia na etykiecie i w karcie danych zgodnych z parametrami technicznymi produktu wykorzystującego energię;
6.4  Etykieta jest dostarczana dystrybutorowi nieodpłatnie;
6.5  Dystrybutor jest obowiązany umieścić na produkcie wykorzystującym energię etykietę w widocznym miejscu oraz udostępnić użytkownikowi końcowemu kartę tego produktu.

7. Postanowienia końcowe.

7.1    Każdemu klientowi umożliwiamy prawo do indywidualnej negocjacji poszczególnych postanowień / warunków zakupu w drodze negocjacji danej oferty (w formie pisemnej);  
7.2    Niniejszy regulamin sprzedawca udostępnia do kopiowania w celu zapisania treści na dysku lub nośniku zewnętrznym;
7.3    W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego (oraz kodeksu postępowania cywilnego),
         a w stosunku do konsumentów również przepisy ustaw konsumenckich;
7.4    W celu realizacji umowy sprzedawca jest zmuszony do wykorzystania udostępnionych danych osobowych na podstawie zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 3 ustawy
         z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, a po zrealizowaniu danej umowy dane zostaną niezwłocznie usunięte lub trwale zmodyfikowane.;
7.5    Wykonując obowiązek wynikający z Ustawy o ochronie danych osobowych informuje się o treści art. 24:
           1. W przypadku zbierania danych osobowych od osoby, której one dotyczą, administrator danych jest obowiązany poinformować tę osobę o:
               1) adresie swojej siedziby i pełnej nazwie, a w przypadku gdy administratorem danych jest osoba fizyczna – o miejscu swojego zamieszkania oraz imieniu i nazwisku,
               2) celu zbierania danych, a w szczególności o znanych mu w czasie udzielania informacji lub przewidywanych odbiorcach lub kategoriach odbiorców danych,
               3) prawie dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania,
               4) dobrowolności albo obowiązku podania danych, a jeżeli taki obowiązek istnieje, o jego podstawie prawnej.
           2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się, jeżeli:
               1) przepis innej ustawy zezwala na przetwarzanie danych bez ujawniania faktycznego celu ich zbierania,
               2) osoba, której dane dotyczą, posiada informacje, o których mowa w ust. 1;
7.6    W rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych zabrania się kopiowania naszych zdjęć i innych materiałów autorskich,
         a jednocześnie uprzedzamy o odpowiedzialności za naruszenia norm prawnych wynikających z ww. aktu prawnego;
         W myśl art. 173 oraz 174 ustawy prawo telekomunikacyjne informujemy, że dane zawarte w plikach cookies podczas korzystania ze strony internetowej
         sklepu internetowego są zbierane automatycznie. Pliki cookies to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych
         użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową
         dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu
         końcowym oraz unikalny numer. Najczęściej włączenie mechanizmu Cookies jest niezbędne do korzystania ze sklepu oraz koszyka sklepu i panelu klienta,
         gdyż na jego podstawie działa mechanizm sesji. Sklep zapisuje informacje w plikach Cookie dotyczących obszarów: id sesji, informacji o odwiedzinach sklepu.
         Dane gromadzone przy użyciu plików cookies mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika.
         Oprogramowanie nie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie umożliwia umieszczanie plików cookies na urządzeniu końcowym. Ustawienia te
         mogą zostać zmienione w taki sposób, by blokować obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach
         obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej. Pliki Cookie można w każdej chwili usunąć ze swojego komputera, a także można także tak
         skonfigurować przeglądarkę, że nie wpuści ww. plików - w tym celu należy użyć ustawień przeglądarki internetowej (np. wpisując w wyszukiwarkę frazę "ustawienia
         prywatności dla przeglądarki XYZ").  

 

Starogard Gdański 23.04.2014